Friday, May 07, 2010

Incitamentstrukturer i primärvården

Denna litteraturstudie har som mål att undersöka hur incitamentstrukturer i de Skandinaviska ländernas primärvårdssektor påverkar läkarnas arbete och behandlingen av patienter. Fokus ligger på kvalitetsparametrarna tillgänglighet, tid per konsultation och kontinuitet i behandling och vård. För att definiera ersättningssystem och hur dessa implementeras i de olika länderna användes artiklar och offentliga källor. Litteraturen beskriver fyra metoder för ersättning; fast lön, kapitering, "fee-for-service" (ersättning för arbete) och "fee-for-performance" (ersättning för prestation). De danska och norska systemen har likartad struktur med ersättning genom "fee-for-service" och kapitering. Sverige har ett heterogent system där många beslut fattas regionalt; ersättningen sker emellertid i de flesta landsting primärt genom kapitering. Artikelförfattarna konkluderar att "fee-for-service" leder till förbättrad tillgänglighet, dock på eventuell bekostnad av tid per konsultation. I Danmark och Norge äger läkarna sina egna kliniker och fungerar därför som entreprenörer, vilket bidrar mer till kontinuitet i behandling och vård än vad ersättningssystem gör. Den svenska primärvården vinner få poäng på parametrarna tillgänglighet och kontinuitet, och artikelförfattarna argumenterar för att den pågående reformen i Sverige inte med nödvändighet tar itu med de grundläggande orsakerna till dessa problem.

Läs hela artikeln här (pdf).